MD-Glue "Blitzschnell"

Novinka

Jednosložkové speciální lepidlo pro rychlé a bezpečné připevnění podkov pomocí lepicích manžet nebo manžet Wolf Busch ke kopytu.

Vteřinové lepidlo MD-Glue "Blitzschnell" (německy "rychlé jako blesk")  vytvrzuje obzvláště rychle (síla manipulace za 1-10 sekund). To může být skutečná výhoda v případě rozrušených koní. 

Varování!
Obsahuje: Ethyl-2-kyanoakrylát

Prohlášení o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování výparů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /... /.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními předpisy.
Speciální označení:

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Spojuje pokožku a oči během několika sekund. Držte mimo dosah dětí.

Balení: 20 g

 

  • Dostupnost: Skladem
  • Typ zboží: ostatní
  • DPH: 21 %


Cena 240  Kč ( 198,35 Kč bez DPH )